20190301 V1 Privacy statement Staalbaron BV.
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan Staalbaron BV worden aangeboden of worden verwerkt en op elk gebruik van websites StaalBaron.nl en Zorgmeubel.com.
Staalbaron BV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus.
Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.
Wij verzoeken u om ons privacy statement aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy statement.
Ons privacy statement kent drie delen en heeft betrekking op:
1. Het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties.
2. Persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers.
3. Persoonsgegevens van sollicitanten.

1. Privacy statement Algemeen
Algemeen deel privacy statement Uw rechten: U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Staalbaron BV, adres: Smuigelweg 1B, 1704 PX Heerhugowaard, telefoon: +31 (0) 72 – 760 0010 en e-mail: info@staalbaron.nl.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Websites StaalBaron en Zorgmeubel maken geen gebruik van tracking cookies.

2. Privacy statement met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers.
Privacy statement met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent. Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
De persoonsgegevens die Staalbaron BV verwerkt betreffen voornamen en achternamen, (zakelijke) e-mailadressen en (zakelijke) telefoonnummers en omvatten overige gegevens die in contacten tussen Staalbaron BV en uw onderneming worden vastgelegd. De persoonsgegevens worden bewaard om overeenkomsten met uw onderneming te sluiten en uit te voeren. Ten behoeve van dat gerechtvaardigd belang worden de gegevens bewaard.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Doorgifte aan derden in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst .
Direct marketing als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere
mailing.

3. Privacy statement met betrekking tot sollicitanten.
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u sollicitant bij ons bent:
1. De verwerking gebeurt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een funtie die vacant is of kan komen;
b. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; c. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
b. nationaliteit en geboorteplaats;
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten; d. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
e. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
h. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
i. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leidinggeven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, zoals gedefinieerd in artikel 6.1, b van dit reglement. Wijziging van dit privacy statement Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Staalbaron BV. Contact Alle vragen of opmerkingen over ons privacy statement en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

StaalBaron BV
Smuigelweg 1B
1704 PX HEERHUGOWAARD NEDERLAND

T : +31 (0)72 760 0010
E : info@staalbaron.nl
Geplaatst op 31 mei 2018